mai 082020
 

ADMITERE 2020

Proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele limba și literatura română și matematică (testul grilă), planificată în data de 21.05.2020, nu se va mai organiza.

Candidații care participă la admiterea în învățământul liceal militar vor fi ierarhizați și repartizați computerizat, prin aplicația informatică ADLIC, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu național militar, în ordine strict descrescătoare a mediei de admitere prevăzută la pct. I, din anexa nr. 2 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4948 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 și a opțiunilor exprimate.

 Calculul mediei de admitere se face astfel:

    MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN*),

    unde:   

MA = media de admitere;    

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;   

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII- a.

————   

 *) Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate şi se depune la secretariatul unităţii de învăţământ de provenienţă în perioada prevăzută de calendar. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi repartizaţi computerizat în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale.

 Posted by at 1:16 pm
Gravityscan Badge